มะซาง

ซาง หนามซาง
ชื่อวิทยาศาสตร์  Madhuca pierrei (William) H.J.Lam
วงศ์ SAPOTACEAE
ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ไม่ผลัดใบ สูง10- 25 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ ลำต้นเปลาตรง เจริญเติบโตค่อนข้างช้า ต้องการน้ำปานกลาง

ดอก ธ.ค.- ม.ค.
ผล ม.ค.- มี.ค.
ประโยชน์
เมล็ด ให้น้ำมันประกอบอาหาร
ผลสุก รับประทานได้